***ตร. เร่งรัดปราบปรามการลักลอบเข้าประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน***ตร. ปราบปรามการค้างาช้างและทรัพยากรธรรมชาติผิดกฎหมาย***ตร. ประสานตำรวจสากลจับกุมชาวต่างชาติหลบหนีเข้าประเทศไทย ลดปัญหาอาชกรรมข้ามชาติ***ตำรวจเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรม ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ในทุกพื้นที่
 Download ทั้งหมด

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 360/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน

 คำสั่งแต่งตั้ง สง.ผบ.ตร. (เพิ่มเติม)

 คำสั่งแต่งตั้ง สพฐ.ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.น. เพิ่มเติม

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ส.

 คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ศ.

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.1

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.3

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.5

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.7

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.8

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.9

 กำชับการปฏิบัติในการเดินทาง

 ดาวน์โหลด โล่เขน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 นโยบายบริหารราชการ

 คติพจน์

 โรงพยาบาลตำรวจ

 กาชาด

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com