***สำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลในการประกาศ ให้การปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ***ตำรวจพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนในการบูรณาการการปราบปรามการค้ามนุษย์***สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะจัดให้มีการแถลงผลการปฏิบัติงานของรับบาลในส่วนของตำรวจ วันที่ 24 เม.ย.58 เวลา 10.00 น.
 Download ทั้งหมด

 คำสั่งแต่งตั้ง สง.ผบ.ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง สพฐ.ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ส.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ตชด.

 คำสั่งแต่งตั้ง สทส.

 คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ศ.

 คำสั่งแต่งตั้ง ศชต.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.น.

 คำสั่งแต่งตั้ง นรต.

 คำสั่งแต่งตั้ง นรป.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ปส.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.เพิ่มเติม

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.1

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.2

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.3

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.4

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.5

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.6

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.7

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.8

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.9

 นโยบายบริหารราชการ

 คติพจน์

 โรงพยาบาลตำรวจ

 กาชาด

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com