***บช.ก. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2558 ดูรายละเอียดได้ที่ www.ocsc.go.th***ตร. วางมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อความสงบสุขของประชาชน***ตร. ปฏิรูปตำรวจเพื่อให้ประชาชนและสังคมได้รับประโยชน์สูงสุด***ตร. มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว ร.ต.ต.สันติภาพ อ่อนละออ ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
 Download ทั้งหมด

 คำสั่งแต่งตั้ง สง.ผบ.ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง สพฐ.ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ส.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ตชด.

 คำสั่งแต่งตั้ง สทส.

 คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ศ.

 คำสั่งแต่งตั้ง ศชต.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.น.

 คำสั่งแต่งตั้ง นรต.

 คำสั่งแต่งตั้ง นรป.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ปส.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.เพิ่มเติม

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.1

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.2

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.3

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.4

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.5

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.6

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.7

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.8

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.9

 นโยบายบริหารราชการ

 คติพจน์

 โรงพยาบาลตำรวจ

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com