***บุคคลใดทำหรือส่งสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย อันมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดมหรือข่มขู่ผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติให้ไม่ไปออกเสียง หรือสำคัญผิดในวัน เวลา สถานที่หรือวิธีการลงคะแนน มีความผิดตามกฎหมาย***ขอความร่วมมือประชาชนพบเห็นการเล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย แจ้ง 1599 หรือ 191***การจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน – 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
50,000 - 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ***ตำรวจปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลกระทำผิดกฎหมาย เพื่อลดการก่อเหตุรุนแรงในสังคม
 Download ทั้งหมด

 ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559

 PowerPoint การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจ

 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสมุดโทรศัพท์ ตร.

 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ 20 ปี

 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)(สรปุย่อ) (วันที่ 13 มิ.ย. 59)

 แนวทางการบริหารราชการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (วันที่ 13 มิ.ย. 59)

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 357/2559

 แนวทางแต่งตั้ง รอง สว. - ผบ.หมู่ ประจำปี 2558

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 355/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 353/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 351/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 350/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 349/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 347/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 346/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 345/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 344/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 343/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 342/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 341/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 340/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 339/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 338/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 337/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 336/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 335/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 334/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 333/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 332/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 331/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 272/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 271/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 261/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 259/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 257/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 250/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 249/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 248/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 345/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 344/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 343/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 340/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 342/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 341/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 339/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 338/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 337/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 336/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 335/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่333/2559

 กำชับการปฏิบัติในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่334/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่272/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่271/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่259/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่261/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่257/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่250/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 249/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 332/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 331/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 248/2559

 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30

 การใช้งานสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลและภาพเช็คจากระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)

 การใช้งานระบบ Homeguard สาหรับสถานีตารวจ

 ภาพบรรยากาศ "วันตำรวจ"

 พิธีสดุดีข้าราชการตำรวจ

 ภาพผู้รับประกาศเกียรติคุณ

 คู่มือรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

 อธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ1

 อธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ2

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : [email protected]