***สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมในภารกิจการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการประชุม ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ***เชิญชวนร่วมแสดงความจงรักภักดี ประดับธงและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ***ตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดที่แฝงตัวมาในรูปแบบนักท่องเที่ยว***คดีฆ่าพระหมอ ตำรวจยืนยันให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
 Download ทั้งหมด

 คำสั่งแต่งตั้ง สง.ผบ.ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง สพฐ.ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ส.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ตชด.

 คำสั่งแต่งตั้ง สทส.

 คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ศ.

 คำสั่งแต่งตั้ง ศชต.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.น.

 คำสั่งแต่งตั้ง นรต.

 คำสั่งแต่งตั้ง นรป.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ปส.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.เพิ่มเติม

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.1

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.2

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.3

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.4

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.5

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.6

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.7

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.8

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.9

 นโยบายบริหารราชการ

 คติพจน์

 โรงพยาบาลตำรวจ

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com