***แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย ได้ที่ สายด่วน 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง ***ตร. เร่งปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภท ทั้งยาเสพติด การพนัน ผู้มีอิทธิพล และอาชญากรรมข้ามชาติ ***ตำรวจพร้อมให้ความช่วยเหลือ ดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ***ตำรวจขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในสังคมดูแลบุตรหลานไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย ***การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่มีลักษณะอันลามก และประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 Download ทั้งหมด

 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30

 การใช้งานสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลและภาพเช็คจากระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)

 การใช้งานระบบ Homeguard สาหรับสถานีตารวจ

 ภาพบรรยากาศ "วันตำรวจ"

 พิธีสดุดีข้าราชการตำรวจ

 ภาพผู้รับประกาศเกียรติคุณ

 คู่มือรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : [email protected]