***กฎหมายห้ามมิให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ เว้นแต่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยไม่ถือหรือจับโทรศัพท์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 400 -1,000 บาท***การขับรถขณะเมาสุรา มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ***ตำรวจเร่งปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์***ขอความร่วมมือประชาชนร่วมสอดส่องดูแลเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอล พบเห็นโปรดแจ้งสายด่วน 1599 หรือ 191
 Download ทั้งหมด

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร.ที่ 640

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร.ที่ 624

 คำสั่ง ตร.ที่ 640/2559

 คำสั่งตร.ที่ 624/2559

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 621-622

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 617-619

 คำสั่ง ตร. ที่ 622/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 621/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 619/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 618/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 617/2559

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 595

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 611-616

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 604-610

 คำสั่ง ตร. ที่ 616/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 615/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 614/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 613/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 612/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 611/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 609/2559

 หนังสือกำชับการปฏิบัติในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ วาระประจำปี 2558

 คำสั่ง ตร. ที่ 610/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 607/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 606/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 605/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 608/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 604/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 595/2559

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 596-603

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 593-594

 คำสั่ง ตร. ที่ 603/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 602/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 601/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 600/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 599/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 598/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 597/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 596/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 594/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 593/2559

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร.ที่ 524-525

 คำสั่ง ตร. ที่ 525/2559

 คำสั่ง ตร.ที่ 524/2559

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 591-592

 คำสั่ง ตร. ที่ 592/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 591/2559

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 555-560

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 550-554

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 511,512,516,517

 คำสั่ง ตร. ที่ 560/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 559/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 558/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 557/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 556/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 555/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 526/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 554/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 553/2559

 ใบปะหน้าคำสั่ง ตร. ที่ 545-549

 คำสั่ง ตร. ที่ 552/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 551/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 550/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 549/2559

  คำสั่ง ตร. ที่ 548/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 547/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 545/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 546/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 517/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 516/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 512/2559

 คำสั่ง ตร. ที่ 511/2559

 ภาพโครงการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ "One Stop PR"

 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559

 ใบปิดประกาศ (Poster) ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๙)

 PowerPoint การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจ

 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสมุดโทรศัพท์ ตร.

 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ 20 ปี

 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)(สรปุย่อ) (วันที่ 13 มิ.ย. 59)

 แนวทางการบริหารราชการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (วันที่ 13 มิ.ย. 59)

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 357/2559

 แนวทางแต่งตั้ง รอง สว. - ผบ.หมู่ ประจำปี 2558

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 355/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 353/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 351/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 350/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 349/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 347/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 346/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 345/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 344/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 343/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 342/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 341/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 340/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 339/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 338/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 337/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 336/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 335/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 334/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 333/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 332/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 331/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 272/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 271/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 261/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 259/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 257/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 250/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 249/2559

 ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 248/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 345/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 344/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 343/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 340/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 342/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 341/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 339/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 338/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 337/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 336/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 335/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่333/2559

 กำชับการปฏิบัติในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่334/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่272/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่271/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่259/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่261/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่257/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่250/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 249/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 332/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 331/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 248/2559

 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30

 การใช้งานสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลและภาพเช็คจากระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)

 การใช้งานระบบ Homeguard สาหรับสถานีตารวจ

 ภาพบรรยากาศ "วันตำรวจ"

 พิธีสดุดีข้าราชการตำรวจ

 ภาพผู้รับประกาศเกียรติคุณ

 คู่มือรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

 อธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ1

 อธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ2

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : [email protected]