***ตร.กำหนดมาตรการให้สถานีตำรวจทุกแห่ง ตรวจสอบและถอดป้ายประชาสัมพันธ์ ที่มีรูปภาพของผู้บังคับบัญชาตามนโยบายรัฐบาล***ตร. สั่งทุกท้องที่ ปลดป้ายประชาสัมพันธ์บุคคล ภายใน 30 ก.ย.57 ตรวจพบถือเป็นความบกพร่องของหัวหน้าสถานี***ตำรวจจัดชุดติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยฆ่านักท่องเที่ยวที่หลบหนีกบดานในกรุงเทพฯ***พบเห็นหรือทราบเบาะแสการแอบอ้างเพื่อช่วยเหลือเข้ารับราชการตำรวจ แจ้งสายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง***ตร. เตือนการทุจริต โกงสอบตำรวจ ถูกตัดสิทธิ์ในการรับคัดเลือก และมีความผิดตามกฎหมายอาญา***ตร. ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกทางให้รถพยาบาลเมื่อเห็นสัญญาณไฟฉุกเฉิน***การหลีกทางให้รถพยาบาล ช่วยลดอุบัติเหตุและช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ด้วยความห่วงใยจาก ตร.***ตำรวจขอความร่วมมือประชาชนพบเห็นรถพยาบาลเปิดไฟฉุกเฉินต้องหลีกทาง ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษตาม ม.148 ปรับไม่เกิน 500 บาท
 Download ทั้งหมด

 คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

 คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

 คำสั่งแต่งตั้ง ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ศ.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ปส.

 คำสั่งแต่งตั้ง ศชต.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.ส.

 คำสั่งแต่งตั้ง บช.น. (แก้ไข)

 คำสั่งแต่งตั้ง สพฐ.ตร.

 คำสั่งแต่งตั้ง นรป.

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.1

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.2

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.3

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.4

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.5

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.6

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.7

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.8

 คำสั่งแต่งตั้ง ภ.9

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 619/2556 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 มอบนโยบายประชุมปราบปรามอาชญากรรม file VDO

 สัมมนาผู้บังคับการ File VDO (2)

 สัมมนาผู้บังคับการ File VDO (1)

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 657/2556 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล ตร.

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 619/2556 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 พิธีมอบโล่ กต.ตร. (25 ต.ค. 2556)

 ผบ.ตร.มอบใบประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ฯ ที่บริจาคเงินช่วยเหลือ ตร.บาดเจ็บ

 dare

 ฟอร์มสมุดโทรศัพท์

 ข่าวแจก03042557

 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยปี 2557

 ข่าวแจก08042557

 ข่าวแจก10042557

 ข่าวแจก12042557

 หนองคาย

 ข่าวแจก21042557

 ข่าวแจก22042557

 ข่าวแจก23042557

 ข่าวแจก24042557

 ข่าวแจก25042557

 ข่าวแจก27042557

 ข่าวแจก02052557

 ข่าวแจก08052557

 ข่าวแจก12052557

 ข่าวแจก16052557

 คำสั่งวิทยุ

 ร่าง พ.ร.บ. 30

 รักษาราชการแทน

 วิทยุราชการ24092557

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com