***ตำรวจเร่งปราบปรามการจำหน่ายยาเสพติดทุกประเภทในทุกพื้นที่***ตำรวจตรวจเข้มสถานบันเทิง เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการกระทำผิดกฎหมาย***ตร. ขอความร่วมมือร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม***เพื่อความปลอดภัยในสังคม แจ้งเบาะแสอาชญากรรม ได้ที่สายด่วน 1599 และ 191
 Download ทั้งหมด

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 344/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 343/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 340/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 342/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 341/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 339/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 338/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 337/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 336/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 335/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่333/2559

 กำชับการปฏิบัติในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่334/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่272/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่271/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่259/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่261/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่257/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่250/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 249/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 332/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 331/2559

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 248/2559

 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 30

 การใช้งานสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลและภาพเช็คจากระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)

 การใช้งานระบบ Homeguard สาหรับสถานีตารวจ

 ภาพบรรยากาศ "วันตำรวจ"

 พิธีสดุดีข้าราชการตำรวจ

 ภาพผู้รับประกาศเกียรติคุณ

 คู่มือรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : [email protected]