รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

2002

thailand_list_8_2559 thailand_list_7_2559 thailand_list_6_2559

แบ่งปัน