วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการนำเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณี ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

105

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการนำเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณี ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน