“โครงการติดอาวุธทางปัญญาให้ข้าราชการตำรวจ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)” ซึ่ง NIDA ถือเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศ สำหรับวิชาการที่นำมาอบรมให้ข้าราชการตำรวจ สท. เช่น การฝึกหัดทำ Mind Map หรือแผนที่ทางความคิด ซึ่งเป็นวิธีการบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพของความคิดที่หลากหลายโดยใช้การเขียนที่มีลักษณะเหมือนต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยๆ ทำให้สมองได้คิดได้ทำงานตามธรรมชาติ และมีการจินตนาการกว้างไกล นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการบันทึกความคิดจากการระดมสมองของผู้เรียนภายในกลุ่มที่ส่งเสริมให้สมาชิกได้เสนอความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้ นอกจากนี้ยังมีวิชาการอื่นๆที่ NIDA จะนำมาเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สท.ตร.อีกต่อไป

139

“โครงการติดอาวุธทางปัญญาให้ข้าราชการตำรวจ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)” ซึ่ง NIDA ถือเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศ สำหรับวิชาการที่นำมาอบรมให้ข้าราชการตำรวจ สท. เช่น การฝึกหัดทำ Mind Map หรือแผนที่ทางความคิด ซึ่งเป็นวิธีการบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพของความคิดที่หลากหลายโดยใช้การเขียนที่มีลักษณะเหมือนต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยๆ ทำให้สมองได้คิดได้ทำงานตามธรรมชาติ และมีการจินตนาการกว้างไกล นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการบันทึกความคิดจากการระดมสมองของผู้เรียนภายในกลุ่มที่ส่งเสริมให้สมาชิกได้เสนอความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้ นอกจากนี้ยังมีวิชาการอื่นๆที่ NIDA จะนำมาเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สท.ตร.อีกต่อไป

แบ่งปัน