หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

1940

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ http://pc.edupol.org/download/2560/project60.zip

แบ่งปัน