ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2559 (วันที่ 1 ก.พ. 59)

215

ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2559 (วันที่ 1 ก.พ. 59)

FullScreen Mode
แบ่งปัน