วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและคณะทำงานย่อยยกร่างกฎหมายลำดับรองของร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. … ครั้งที่ 3/2558 โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องและตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการยกร่างกฎหมายดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ตร.

260

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและคณะทำงานย่อยยกร่างกฎหมายลำดับรองของร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. … ครั้งที่ 3/2558 โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องและตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการยกร่างกฎหมายดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ตร.
IMG_2397 IMG_2435 IMG_2405

แบ่งปัน