โครงการสอนวิชาคณิตศาสตร์และการบ้าน ให้กับลูกหลานตำรวจ และเยาวชนในเขต อำเภอบางบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ของสถานีตำรวจภูธรบางบาล จังหวัดระนครศรีอยุธยา

281

โครงการสอนวิชาคณิตศาสตร์และการบ้าน ให้กับลูกหลานตำรวจ และเยาวชนในเขต
อำเภอบางบาล
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ของสถานีตำรวจภูธรบางบาล จังหวัดระนครศรีอยุธยา

หลักการและเหตุผล 

       เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน ในการช่วยเหลือประชาชน ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางบาล   ภายใต้การนำของ    พ.ต.อ.กันตพงษ์    นิลขำ  ผกก.สภ.บางบาล   และข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.บางบาล ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยมาช้านาน 

                  และเดินตามโครงการ POLICE MIND ของ  พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช รรท.ผบช.ภ.1     เพื่อสร้างความรัก  ความสมานฉันท์  ให้เกิดขึ้นระหว่างตำรวจและประชาชน โดยนำกิจกรรมการย้อมผ้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีกับตำรวจ  ตลอดจนได้รับการชี้แนะและแนะนำให้การปรึกษาดำเนินการโครงการจาก พล.ต.ต.สุทธิ  พ่วงพิกุล  ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำ โครงการตอบแทนคุณแผ่นดิน โครงการสอนวิชาคณิตศาสตร์และการบ้าน ให้กับลูกหลานตำรวจ และเยาวชนในเขตอำเภอบางบาล   โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ของสถานีตำรวจภูธรบางบาล    เพื่อสร้างความรัก  ความสมานฉันท์  ให้เกิดขึ้นในชุมชน   โดยนำเยาวชนมาเป็นสื่อกลางระหว่างข้าราชการตำรวจที่เป็นครูอาสา และ ชาวบ้านที่เป็นผู้ปกครอง  ที่เล็งเห็นความสำคัญการให้ความรู้ทางการศึกษาของเยาวชนและไว้ใจฝากลูกหลานมาอยู่กับตำรวจหลักเลิกเรียน  ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการทางอ้อมที่ทำให้ตำรวจเข้าถึงใจประชาชนในชุมชน  สามารถสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักกรีและตอบแทนคุณแผ่นดิน

2  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ข้าราชการตำรวจ  ให้มีจิตวิญญาณของผู้มีหน้าที่พิทักษ์

       มีจิตอาสารับใช้ประชาชน และมี Police Mind

                  3  ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีจิตอาสา และมี POLICE MIND ช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังผล             

                  4.เพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
5.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาประชาชน
6 ทำให้ลูกหลานตำรวจ และเด็กเยาวชนในพื้นที่ สภ.บางบาล ห่างไกลจากยาเสพติด และสิ่งยั่วยุ
จากสิ่งที่เป็นพิษภัยของเด็กและเยาวชน
7 ให้เด็กและเยาวชนที่มาเรียนมีคะแนน และรักการเรียนมากขึ้น เพื่อจะลดภาระผู้ปกครอง               

ระยะเวลาการดำเนินการ   ตุลาคม 2559 – กันยาย 2560

สถานที่ดำเนินโครงการ/วิธีดำเนินการ  – สถานที่สอนสถานีตำรวจภูธรบางบาลชั้น2
                                              –  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น.

แบ่งปัน