กองสารนิเทศร่วมกับ ภ.จว.ประชาสัมพันธ์จราจร

5

กองสารนิเทศร่วมกับ ภ.จว.ประชาสัมพันธ์จราจร

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการกองสารนิเทศ กล่าวเปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดโครงการให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์สร้างการรับรู้และเข้าใจ ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และไม่ประมาทในการใช้รถใช้ถนน สร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยโครงการนี้ได้เริ่มให้ปฏิบัติขึ้นมาตั้งแต่เทศกาลกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือ เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐

                      และเนื่องจาก ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำ แผ่นพับอินโฟกราฟฟิก (Infographic) แนวทางการปฏิบัติของประชาชน ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ให้กับ บช.น. , ภ.๑-๙ , ศชต. และ บก.ทล. เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดอำนวยความสะดวกจราจร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนโดยทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประชาชนเจ้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ลดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

ดังนั้นช่วงวันหยุดสงกรานต์๒๕๖๐นี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึงผู้บังคับการกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้กับตำรวจในสังกัด เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๗ เม.ย.๒๕๖๐  ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัด ๓๐แห่งที่มีการจราจรหนาแน่นและกทม.๒ ชุด ทั่วประเทศ ไปพบปะประชาชนแจกแผ่นพับใบปลิว แผ่นพับอินโฟกราฟฟิก (Infographic) แนวทางการปฏิบัติของประชาชน ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใข้ถนน ให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และไม่ประมาทในการใช้รถใช้ถนน สร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน