ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบใรภาครัฐ ประจำปี 2559

277

ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบใรภาครัฐ ประจำปี 2559

FullScreen Mode
แบ่งปัน