ประกาศ กองสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อมวลชน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ(5 ม.ค. 2559)

193

ประกาศ กองสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อมวลชน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ(5 ม.ค. 2559)

FullScreen Mode
แบ่งปัน