ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัดกองสารนิเทศ (วันที่ 20 ม.ค. 2559)

219

ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัดกองสารนิเทศ (วันที่ 20 ม.ค. 2559)

FullScreen Mode
แบ่งปัน