ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองสารนิเทศ

800

ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองสารนิเทศ

FullScreen Mode
แบ่งปัน