ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองสารนิเทศ (วันที่ 22 มี.ค. 59)

281

ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองสารนิเทศ (วันที่ 22 มี.ค. 59)

FullScreen Mode
แบ่งปัน