ประกาศ กองสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีสุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด กองสารนิเทศ (วันที่ 30 มี.ค.59)

205

ประกาศ กองสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีสุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด กองสารนิเทศ (วันที่ 30 มี.ค.59)

FullScreen Mode
แบ่งปัน