วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสารนิเทศ / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว สท. ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามสถานการณ์ และประเด็นข่าวสำคัญ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุม

190

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองสารนิเทศ / พล.ต.ต.อังกูร  คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว สท. ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามสถานการณ์ และประเด็นข่าวสำคัญ โดยมีผู้แทนฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน