วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฏหมาย โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

145

วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมก ารด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฏหมาย โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน