ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร ๖๐๖ สนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๘๗

2316

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร ๖๐๖ สนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๘๗

แบ่งปัน