วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม กองสารนิเทศ อาคาร 13 ตร./ นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการะบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารสังคม ครั้งที่ 1/2560 โดยมี พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย รรท.ผบก.สท. และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

245

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม กองสารนิเทศ อาคาร 13 ตร./ นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการะบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารสังคม ครั้งที่ 1/2560 โดยมี พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย รรท.ผบก.สท. และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน