ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

448

View Fullscreen

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/senate2016/Application19102560.pdf

แบ่งปัน