วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

315
สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระบบเก็บข้อมูลผู้กระทำความผิด เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ FIDS พัฒนาระบบเพื่อความเป็นสากล รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน
 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย
พันตำรวจเอก ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการประสานด้านระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด ถูกคุมขังและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้มีการปฏิรูปงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้น
ให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน นิติวิทยาศาสตร์ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้รองรับการอำนวยความยุติธรรมและความมั่นคงอย่างเป็นระบบและมีความเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งได้มีการดำเนินงานจะทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล (Forensic Integrated Database System : FIDS) โดยรองรับการอำนวยความยุติธรรมและความมั่นคง มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ของบุคคลกลุ่มเสี่ยง อันได้แก่ผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุม หรือถูกต้องขังที่จะต้องออกมาสู่สังคม เพื่อเข้าฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ  จนสามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่กระทำผิดได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้บุคคลเหล่านั้นไม่ให้กระทำความผิดซ้ำในอนาคต หรือถ้าหากมี
การกระทำความผิดแล้ว ก็สามารถจับกุมมาดำเนินคดีได้โดยทันที
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองตอบการปฏิรูปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล ป้องปรามการกระทำความผิดซ้ำ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปราบปรามในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความผาสุกของประชาชน และสามารถรองรับปัญหาอาชญากรรมที่จะมาพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม
**************************************
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร
แบ่งปัน