รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

176

หากท่านผู้ใดมีข้อมูล  ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่ 

:   ตู้  ปณ.  ๔๕  ปณฝ.  รัฐสภา  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕  หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง  สำนักกำกับและตรวจสอบ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เลขที่  ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ  ชั้น  ๒๐  ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐  หรือที่ http://www.senate.go.th

ภายในวันศุกร์ที่  ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑

View Fullscreen
แบ่งปัน