ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นการปราบปรามคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือ โอเวอร์สเตย์ (overstay) ประกอบกับได้มี คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

296
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
แบ่งปัน