สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

107
View Fullscreen
แบ่งปัน