ส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

63

หากท่านผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่ :   ตู้  ปณ.  ๔๕  ปณฝ.  รัฐสภา  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕  หรือที่ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
สำนักกำกับและตรวจสอบ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เลขที่ ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ
ชั้น  ๒๐ ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐  หรือที่ http://www.senate.go.th
ภายในวันจันทร์ที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑
แบ่งปัน