ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

54

หากท่านผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่  :   ตู้  ปณ.  ๔๕  ปณฝ.  รัฐสภา  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕  หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง  สำนักกำกับและตรวจสอบ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เลขที่  ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ ชั้น  ๒๐  ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐  หรือที่  http://www.senate.go.th  ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

View Fullscreen
View Fullscreen
แบ่งปัน