ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงตามโครงการซ่อมบำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จำนวน ๒ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

262
View Fullscreen
แบ่งปัน