ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

505

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน  ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน  ตั้งแต่วันที่  ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑
ถึงวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ในเวลาราชการ  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  จุดรับสมัคร  บริเวณห้องโถง
ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  ๒  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ถนนอู่ทองใน  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ชั้น  ๑  อาคารสุขประพฤติ  เลขที่  ๔๙๙  ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร

View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
แบ่งปัน