ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงตามโครงซ่อมบำรุงรักษาป้าประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) จำนวน ๒ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

62

แบ่งปัน