ประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

87

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติให้เปิดรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ในเวลาราชการ) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
และ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
แบ่งปัน