ขอเชิญประชาชนร่วมแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

44
หากท่านผู้ใดมีข้อมูล  ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐  
กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่  :   ตู้  ปณ.  ๔๕ ปณฝ.  รัฐสภา  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕  หรือที่ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน 
สำนักกำกับและตรวจสอบ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เลขที่  ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ ชั้น  ๒๐ ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐  หรือที่  http://www.senate.go.th  ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๑
แบ่งปัน