ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมบำรุงตามโครงการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบันทึกรายการโทรทัศน์ (Media Logger) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

99

แบ่งปัน