ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน

51

หากท่านผู้ใดมีข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่  :   ตู้  ปณ.  ๔๕  ปณฝ.  รัฐสภา  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕
หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน  สำนักกำกับและตรวจสอบ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เลขที่  ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ  ชั้น  ๒๐  ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐
หรือที่  http://www.senate.go.th  ภายในวันศุกร์ที่  ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑

แบ่งปัน