ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม) จำนวน ๕๐๐ รีม เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ กองสารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42

แบ่งปัน