ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ตามโครงการรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจตำรวจ ประจำปี 2561 (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

110

แบ่งปัน