ประกาส กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบแม่ข่ายงาน Live Scan ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

269

แบ่งปัน