ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างชำรุด เสื่อมสภาพ

136

แบ่งปัน