ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน จำนวน 6 รายการ

55

แบ่งปัน