ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

253

แบ่งปัน