วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. ประชุม อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6 /2559 สรุปการขอกำหนดเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีอำนาจ และหน้าที่ทำการสอบสวน และอยู่ในสายงานสอบสวน ในการประชุม อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อ ๑๗ พ.ค.๒๕๕๙ โดยมี พล.ต.อ.พงศพัศ พงศ์เจริญ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างระเบียบ ก.ตร. เกี่ยวกับการกำหนดเงินเพิ่มให้กับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนโดยได้พิจารณาร่างระเบียบ ก.ตร.ฯ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ ๑. ร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบสวน พ.ศ. …. (ต.ด.ส.) สำหรับข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับ รองผู้กำกับการ – รองสารวัตร ที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน และอยู่ในสายงานสอบสวน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้ได้รับอัตราเท่ากับระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๔ (เดิม) ดังนี้ รองสารวัตร หรือเทียบเท่า เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท สารวัตร หรือเทียบเท่า เดือนละ ๑๔,๔๐๐ บาท รองผู้กำกับการ หรือเทียบเท่า เดือนละ ๑๗,๓๐๐ บาท ๒. ร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี พ.ศ. ….(ต.ส.ค.) สำหรับตำแหน่งระดับผู้กำกับการในสายงานสอบสวน ถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มงานสอบสวนตามหน่วยงานต่าง ๆ และให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยกำหนดให้ได้รับอัตรเท่ากับระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนังงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๔ (เดิม) ดังนี้ ผู้กำกับการ หรือเทียบเท่า เดือนละ ๒๐,๘๐๐ บาท รองผู้บังคับการ หรือเทียบเท่า เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ประชุม อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคลฯ มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ ก.ตร.ฯ ดังกล่าวทั้ง ๒ ฉบับ โดยให้เสนอเข้าที่ประชุม ก.ตร. พิจารณาเพื่อดำเนินการขอรับความเห็นชอบต่อกระทรวงการคลังต่อไป

176

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. ประชุม อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6 /2559 สรุปการขอกำหนดเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีอำนาจ และหน้าที่ทำการสอบสวน และอยู่ในสายงานสอบสวน ในการประชุม อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อ ๑๗ พ.ค.๒๕๕๙ โดยมี พล.ต.อ.พงศพัศ พงศ์เจริญ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างระเบียบ ก.ตร. เกี่ยวกับการกำหนดเงินเพิ่มให้กับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนโดยได้พิจารณาร่างระเบียบ ก.ตร.ฯ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ ๑. ร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบสวน พ.ศ. …. (ต.ด.ส.) สำหรับข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับ รองผู้กำกับการ – รองสารวัตร ที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน และอยู่ในสายงานสอบสวน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้ได้รับอัตราเท่ากับระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๔ (เดิม) ดังนี้ รองสารวัตร หรือเทียบเท่า เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท สารวัตร หรือเทียบเท่า เดือนละ ๑๔,๔๐๐ บาท รองผู้กำกับการ หรือเทียบเท่า เดือนละ ๑๗,๓๐๐ บาท ๒. ร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี พ.ศ. ….(ต.ส.ค.) สำหรับตำแหน่งระดับผู้กำกับการในสายงานสอบสวน ถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มงานสอบสวนตามหน่วยงานต่าง ๆ และให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยกำหนดให้ได้รับอัตรเท่ากับระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนังงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๔ (เดิม) ดังนี้ ผู้กำกับการ หรือเทียบเท่า เดือนละ ๒๐,๘๐๐ บาท รองผู้บังคับการ หรือเทียบเท่า เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ประชุม อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคลฯ มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ ก.ตร.ฯ ดังกล่าวทั้ง ๒ ฉบับ โดยให้เสนอเข้าที่ประชุม ก.ตร. พิจารณาเพื่อดำเนินการขอรับความเห็นชอบต่อกระทรวงการคลังต่อไป
S__49577989 S__49577988 S__49577987 S__49577986

แบ่งปัน