วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยมีผู้แทนจาก สกบ., สทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 6 ตร.

181

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยมีผู้แทนจาก สกบ., สทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 6 ตร.
IMG_0334 IMG_0344

แบ่งปัน