วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ตำหนักจิตรลดา ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน/ พล.ต.ท. ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9) ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติภูมิ ในโอกาส ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อประโยชน์ เป็นสถานท่ีทางานของหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ พร้อมท้ังพระราชทานตัวอย่างสีผ้า พระราชทาน(สนว 01) เพื่อใช้เป็นเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจ และพระราชทานคู่มือการฝึก พระราชทาน เพื่อให้ข้าราชการตารวจถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน โดยจะมีการจัดแสดง แบบถาวร โดยมี รอง ผบช.ตชด., รอง ผบช.น., ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจ สท. ร่วมในพิธีเปิดฯ

679

วันที่ 3 ธันวาคม 2561  เวลา 10.30 น. ณ ตำหนักจิตรลดา ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน/  พล.ต.ท. ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ 9) ตร.  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติภูมิ ในโอกาส ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อประโยชน์ เป็นสถานท่ีทางานของหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ พร้อมท้ังพระราชทานตัวอย่างสีผ้า พระราชทาน(สนว 01) เพื่อใช้เป็นเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจ และพระราชทานคู่มือการฝึก พระราชทาน เพื่อให้ข้าราชการตารวจถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน โดยจะมีการจัดแสดง แบบถาวร  โดยมี รอง ผบช.ตชด., รอง ผบช.น., ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจ สท. ร่วมในพิธีเปิดฯ

แบ่งปัน