ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจ (อาคารกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

131

แบ่งปัน