ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

128

แบ่งปัน