ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อตามโครงการผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ประจำปี 2562 เงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 รายการ

180

แบ่งปัน