ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำสมุดโทรศัพท์ตำรวจ สำหรับโทรศัพท์มือถือ(Police Phone Book For Mobile Application) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

204

แบ่งปัน