ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

93

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ สิทธิมนุษยชน..เรื่องรอบตัว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 400,000 บาท

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ สิทธิมนุษยชน.. เรื่องรอบตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา และภาคประชาชน ในการร่วมสร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนผ่านการผลิตสื่อ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทอุดมศึกษา ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ โดยสมาชิกแต่ละทีม ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน และไม่จำกัดอายุ เพศ และไม่จำกัดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 2.ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและเพศ และไม่จำกัดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ สิทธิมนุษยชน..เรื่องรอบตัว ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โทร. 0-2141-3919, 0-2141-3918 และ 0-2141-3921 ในวันและเวลาราชการหรือดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.nhrc.or.th

แบ่งปัน