ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อตามโครงการผลิตสารคดีสั้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจตำรวจออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 10 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

114

แบ่งปัน