ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

365

แบ่งปัน