วันที่ 11 ก.ค.62เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช./ ประธาน อนุ ก.ตร.จริยธรรม เป็นประธานพิธีปิดโครงการศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี พล.ต.อ.เหมราช ธารีไทย รองประธานอนุ ก.ตร.ฯ, พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ รองประธานอนุ ก.ตร.ฯ, พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามฯ, นายมูฮัมหมัด อาดัม เลขานุการสภาอุลามาอ์ ปัตตานี, มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย, พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.อก.บช.ศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ โรงแรม ซี.เอส. จว.ปัตตานี

68

วันที่ 11 ก.ค.62เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช./ ประธาน อนุ ก.ตร.จริยธรรม เป็นประธานพิธีปิดโครงการศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมี พล.ต.อ.เหมราช ธารีไทย รองประธานอนุ ก.ตร.ฯ, พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ รองประธานอนุ ก.ตร.ฯ, พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามฯ, นายมูฮัมหมัด อาดัม เลขานุการสภาอุลามาอ์ ปัตตานี, มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย, พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.อก.บช.ศ.  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ โรงแรม ซี.เอส. จว.ปัตตานี

แบ่งปัน